Moduláris, LED-mátrix alapú kijelző megvalósítása

Végezze el egy általános célú moduláris, flexibilis máretű LED mátrix alapú kijelző tervezését, kivitelezését és tesztelését. A kijelző egy moduljának mérete legyen 48×8-as. A rendszert három egységből alakítsa ki. A led kijelző tartalmazzon autonomiát biztosító mikrokontrollert, így a kijelző önállóan is képes a már feltöltött információt megjeleníteni. A rendszer egy másik modulja egy egy lapos számítógép, amely a rendszer központi szerepét látja el. A rendszer harmadik eleme egy HMI interface mely segítségével a felhasználó elvégezheti a receptkezeléseket. Készítse el a szükséges szoftver komponenseket, tesztelje az elkészített programokat a mikrokontrollereken és PC-ben. A munka elkészítése folyamán különös figyelmet fordítson az elemek és modulok közötti kommunikáció megvalósítására. A modulok összekapcsolása esetén természetes, hogy megnövekszik a rendszer energi igénye, ügyeljen a megfelelő tápellátás biztosítására. Adjon példákat a felhasználási lehetőségekre.

Izolált szavas, személyfüggő, kötött szótáras beszédfelismerő

Az automatizált rendszerek esetében egyre nagyobb teret kapnak a hangvezérlések. A hallgató feladata egy hangvezérlő rendszer készítése. A rendszernek fel kell ismernie az előre megadott vezényszavakat, valamint a hozzájuk tartozó utasításokat egy OPC szerver felé kell továbbítania. A feladat az alábbi részfeladatokra bontható: áttekinteni azon jelfeldolgozó algoritmusokat, amelyek alkalmazásával megbízhatóan működő hangvezérlő rendszer építhető, elkészíteni a rendszer szoftver tervét, elkészíteni a programot és végül tesztelni a megvalósított alkalmazást. A dolgozatnak tartalmaznia kell minden részfeladat részletes dokumentációját.

Egy ipari célgép mobil eszközzel történő felügyeletének megvalósítása

Tekintse át a célgép működését. Ismerje meg a vezérlés működését és a PLC program részleteit. Tekintse át a gépek közötti lehetséges kommunikációs alternatívákat. Behatóan tanulmányozza a választott FINS protokollt. Sajátítsa el a PLC architektúrájának sajátosságaiból eredő memóriakezelési technikákat. Készítse el az alkalmazás tervét. Android platformon valósítsa meg az alkalmazást. Végezze el a szükséges teszteket.

 

Az emberi memória, reflex és figyelem vizsgálata PLC segítségével

A hallgató feladata az ember memóriájának, reakcióidejének és figyelmének vizsgálatára alkalmas mérési módszerek gyűjtése, továbbá a vizsgálati módszerek megvalósításához a megfelelő panelek megtervezése és megépítése, valamint a mérések kivitelezéséhez szükséges programok elkészítése, melyek segítségével az elkészült eszközök vezérelhetőek PLC-vel. A rendszer felügyeletének mobil eszközzel való megvalósítása.

Ipari kommunikációk vizsgálata OMRON környezetben

A programozható logikai vezérlők (PLC) mindinkább jelen vannak
napjaink ipari irányítási rendszereiben. Az ipari kommunikáció nyújtotta
lehetőségek kapcsolatot biztosítanak a különböző technológiai megoldások
között, valamint alkalmazásukkal lehetőség van ki- és bemeneti szigetek
kialakítására. Ez azonban számos a valós idejű elosztott irányítási
rendszerekkel kapcsolatos problémát is felvet. Az egyik ilyen a
kommunikációs rendszer által biztosított beavatkozási sebesség melynek
meghatározója a kommunikációs rendszer késleltetése. A hallgató feladata
az ipari kommunikációs rendszerek késleltetésének vizsgálata OMRON
ipari kommunikációs környezetben
A munkavégzés fontosabb lépései:
• Az irodalmi háttér áttekintése
• Az ipari kommunikációs szabványok áttekintése
• Az OMRON PLC család és az ipari kommunikációs modulok
megismerése
• Az OMRON Cx-One programcsomag megismerése
• Az OMRON ipari kommunikációs modulok felkonfigurálása

• Az OMRON ipari kommunikációs modulok késleltetésének
mérése
• A dolgozat megírása
A fejlesztéshez rendelkezésre álló fontosabb erőforrások:
• OMRON CX-One programcsomag
(http://www.omron-ap.com/product_info/CX-One/index.asp)
• OMRON PLC
(http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_
systems/programmable_logic_controllers/default.html)
• OMRON ipari kommunikációs modulok
http://industrial.omron.hu/hu/products/catalogue/automation_s
ystems/remote_i_o/default.html)
• OMRON oktatási panel

Egy palettázási feladat megvalósítása ipari robot segítségével

Ipari körülmények között a palettázási feladatokat gyakran robotokkal valósítják meg. A hallgató feladata, hogy tervezzen meg és készítsen el egy palettázó feladatot megvalósító rendszert. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140- es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét, adja meg a palettázó tervét, dokumentálja a szerszám definiálását, mutassa be a feladatot virtuális környezetbeli (RobotStudio) megvalósítását, dokumentálja az elkészített robotprogramot, dokumentálja a tesztelési eredményeket.
A munka célja egy palettázási feladat megvalósítása ipari robot segítségével.

Szövegkirajzolás ipari robot alkalmazásával

Az ipari robotok helyes működésének alapvető feltétele a megfelelő pálya megtervezése. A pályatervezés feltételezi a robot által megvalósítandó munkafolyamat, a robot oldaláról támasztott peremfeltételek és a pályamegadás lehetséges módozatainak ismeretét. A hallgató feladata egy a futási időben dinamikusan módosítható robotpályát megvalósító rendszer tervezése és kivitelezése. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140-es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét. Készítsen tervet egy olyan pályatervezési feladat megvalósítására, amely a robot program módosítása nélkül, futás időben, csak paraméterek alkalmazásával, a munkatér bármely irányítottságú síkjában tetszőleges szöveg megjelenítésére képes. A pályatervezési feladat megoldásához CAD program segítségével készítsen objektumokat. A feladat elvégzéséhez készítsen alkalmas szerszámot és dokumentálja a szerszámnak a robot rendszerében való definiálását. Virtuális környezetben (RobotStudio) készítse el a feladat megoldását, dokumentálja az elkészített robotprogramot. Az ABB IRB 140-es roboton tesztelje a megoldást, dokumentálja a tesztelési eredményeket.

Egy szerszám kalibrációs feladat megvalósítása ipari robot segítségével

Ipari körülmények között a nagyobb pontosságot igénylő feladatokat gyakran robotokkal valósítják meg. A hallgató feladata, hogy tervezzen meg és készítsen el egy szerszámkalibrálási feladatot megvalósító rendszert. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a robotvezérlő lehetőségeit, mutassa be az IRB 140-es ABB robot biztonsági rendszerét, röviden tekintse át a robot programozási nyelvét, adja meg a kalibrálás tervét, dokumentálja a szerszám definiálását, mutassa be a feladat virtuális környezetbeli (RobotStudio) megvalósítását, dokumentálja az elkészített robotprogramot, dokumentálja a tesztelési eredményeket.

A munka célja egy szerszám kalibrációs feladat megvalósítása ipari robot segítségével.

Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával

Intelligens robot cella megvalósítása gépi látás alkalmazásával. Tervezzen és valósítson meg egy rendszert, amely lehetővé teszi az ABB IRB 140 robotra írt programnak egy a világkoordinátákban működő szenzor segítségével való módosítását. Szenzorként alkalmazzon web kamerát. Valósítsa meg a kamera képének feldolgozását egy PC típusú számítógépen. Végezze el a kamera kalibrálását. Tervezze meg és valósítsa meg a robotvezérlő és a képfeldolgozást végző PC közötti kommunikációt. A képfeldolgozó algoritmus eredményeként kapott világkoordináták alapján módisítsa robot anyagmozgató programját. Végezzen teszteléseket úgy a valós rendszeren, mint a RobotStudioban megvalósított virtuális világban.

Mobil robot felügyelete és vezérlése mobil eszköz alapú HMI segítségével

Ipari körülmények között az anyagmozgatási feladatokhoz gyakran alkalmaznak mobil robotokat. A hallgató feladata, hogy FESTO mobil robot felhasználásával, különböző módszereket alkalmazva pályakövetési feladatokat valósítson meg, környezeti modellt alkosson. Jelenítse meg a robot által bejárt pályát egy mobil eszköz kijelzőjén. A dolgozatban térjen ki a következőkre: ismertesse a mobil robotoknál alkalmazható pályakövetési módszereket, mind előre megadott pályakövetésnél, mind dinamikusan mobil eszközről küldött pálya esetén. Részletezze a mobil eszközön futó android rendszer felépítését és kódját. Ismertesse a mobil eszköz és robot közötti kommunikációt, a megjelenítő alkalmazás működését. Kitérve az odometria eltérésre és a hibaszázalékára. Dokumentálja a feladat megvalósítását, dokumentálja a tesztelési eredményeket.